Strona główna   O projekcie   Kontakt  Zespół Domek w Zakopanem

Zaloguj - etap I

Zaloguj - etap II

Szkolenie

Szkolni koordynatorzy

O projekcie

Forum dyskusyjne
Młody Menager Środowiska 2
Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym programie Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest skierowany do placówek oświatowych na terenie całego kraju. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a co ważniejsze szkoły zyskują doskonałe narzędzie metodyczne umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu ekologii. Etap I jest adresowany do użytkowników którzy jeszcze nie brali udziału w programie. Etap II przygotowaliśmy dla tych, którzy brali udział w programie w roku 2008. Więcej informacji w opisie projektu

O projekcie MMŚ

Młody menager Środowiska 2 to internetowy program edukacyjny, trwający do 31.12.2009 r. Program zmierza do uczynienia ze szkół podstawowych ogniw generujących właściwe odruchy w stosunku do odpadów, pozwalające budować lokalne strategie ograniczania masy odpadów i upraszczania sposobów ich recyklingu lub usuwania. Program został podzielony na dwa etapy.

Etap I MMŚ 2

Celem Etapu I jest podnoszenie osobistej odpowiedzialności obywateli za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami (monitorowanie, ewidencjonowanie i zagospodarowywanie) z wykorzystaniem aktywnych technologii internetowych. Został on przeznaczony dla nowych użytkowników serwisu, to znaczy takich którzy nie zarejestrowal się w projekcie zeszłorocznym. Polega on na:
 1. Określenie stanu dotychczasowego:
  Inwentaryzacja odpadów powstających w otoczeniu szkoły (urząd gminy, park, zaprzyjaźnione przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe rodzin uczniowskich. itp)
  • określenie rodzajów rozpoznanych odpadów (zużyte kartridże, butelki po napojach, odpady z kuchni, itp.)
  • określenie ilości rozpoznanych odpadów (masa i objętość jednostkowa, ilość sztuk, prognozowana ilość powstających w ciągu miesiąca/roku).
 2. Określenie skąd się biorą odpady, analiza możliwości ograniczenia ich ilości według systemu 4 razy U (unikaj, używaj powtórnie, utylizuj, unieszkodliwiaj). Specjalną uwagę poświęci się odpadom niebezpiecznym (baterie, lekarstwa, chemikalia, oświetlenie)
 3. Określenie dotychczasowego sposobu postępowania z odpadami
  1. kto zajmuje się odpadami w szkole i co z nimi czyni (mowa o administracji szkolnej, sprzątaczkach)
  2. czy je segregujemy na miejscu, czy mieszamy
  3. co robi z nimi firma odbierająca odpady (segreguje, odzyskuje, składuje na składowisku).
Realizacja każdego etapu programu przez daną szkołę będzie odznaczone w tabeli rankingowej, za etapy A, B, C będą przyznawane punkty. Uczestnicy będą widzieć swoją pozycję rankingową, co wiąże się z nagrodami. Końcowej oceny dokona komisja i głosowanie internautów.

Etap II MMŚ 2

Celem Etapu II będzie zachęcenie szkół, które uczestniczyły w Etapie I (2008 r.) do zaprojektowania i przeprowadzenia akcji ekologicznej dot. gospodarki odpadami na terenie szkoły, miejscowości, gminy. Szkoły miałyby skorzystać tu z informacji zwartych w otrzymanych publikacjach lub wykazać się własną inicjatywą w tym zakresie. Zostanie ogłoszony konkurs, w którym 3 pierwsze miejsca zostaną nagrodzone potrzebnym sprzętem kopiująco lub drukującym. Oceniane będzie zaangażowanie danej placówki: tzn. obszar na jakim przeprowadzono akcję, zaangażowane instytucje publiczne, forma przeprowadzonej akcji. Każda taka akcja musi być odpowiednio udokumentowana, tzn. na platformie muszą być umieszczone zdjęcia, dokładny opis akcji, referencje (jeżeli takie uda się zdobyć), opinie uczestników akcji. Im szkoła wykaże się większą pomysłowością i akcja będzie niepowtarzalna tym większą ma możliwość zajęcia nagrodzonych miejsc. Ocena przeprowadzonych akcji będzie dokonana poprzez głosowanie internautów na stronie programu. W razie niemożliwości wyłonienia laureata decydujący głos będzie miał zespół zarządzający programem. Szkoły będą miały możliwość konsultacji z ekspertem zarówno drogą e-mailową jak i poprzez forum. Bezpośrednią kontrolę nad prowadzonymi akcjami przejmą szkolni koordynatorzy programu. Nadzór nad wprowadzaniem informacji od strony technicznej będzie prowadzony przez zespół wnioskodawcy natomiast od strony merytorycznej wprowadzane materiały będą kontrolowane przez eksperta.

Wyniki akcji zostaną rozpowszechnione poprzez:
 1. na stronie www programu
 2. na stronie www.oswiata.org.pl
 3. e-mailing informacyjny do placówek
 4. informacja w prasie oświatowej

Regulaminy

Regulamin I etapu
Regulamin II etapu